کولرهای گازی چگونه کار می کنند؟

کولر گازی پنجره ای شامل کندانسوری است که در انتهای این اتاقک و به سمت بیرون است و یک فن کندانسور در پشت آن است که هوا از طریق آن دمیده میشود و به حذف گرما از کندانسور کمک میکند. در سمت دیگر اتاقک یک اواپراتور وجود دارد که یک فن نیز در پشت آن قرار دارد و هوای سرد…